Najważniejsze pozwolenia budowlane – fundament inwestycji
Budowa obiektu wymaga wiele formalności. Przygotuj się na dłuższy czas oczekiwania i poprawnie wypełnione dokumenty – inaczej Twoja inwestycja nigdy się nie rozpocznie.

 1. Pozwolenie na budowę – podstawa każdej inwestycji
  Pierwszym dokumentem, na którym będzie się opierać cała inwestycja, jest pozwolenie na budowę (PnB). Wymagane jest do budowy, przebudowy, rozbudowy, remontu zabytków oraz wykonania niektórych prac drogowych. Od legalności tego dokumentu zależy m.in. uzyskanie dofinansowania z Unii Europejskiej.

Ważne informacje:

 • PnB jest ważne przez okres 3 lat (może być przedłużone na kolejne 3 lata)
 • Pozwolenie wydaje się na podstawie zgłoszenia lub po uzyskaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
 • Aby uzyskać PnB, należy złożyć wniosek w urzędzie miasta/gminy lub w starostwie powiatowym, w zależności od lokalizacji inwestycji
 • Koszt pozwolenia jest różny w zależności od wielkości i rodzaju inwestycji
 1. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (DWZiT) – karta drogowa do inwestycji
  DWZiT to decyzja, która określa, gdzie możliwa jest budowa oraz jakie warunki należy spełniać w związku z planowaną inwestycją (np. zakres zabudowy, wysokość budynków, udział w infrastrukturze, etc.). Często występuje w parze z PnB.

Ważne informacje:

 • DWZiT jest przygotowywana przez urzędników drogownictwa, studiów geologicznych i geodezyjnych, itp.
 • Jeśli inwestor chce zbudować budynek bez uzyskania WC/WZiT, to musi udowodnić, że nie naruszy on przepisów prawa
 • Koszt decyzji jest różny w zależności od rodzaju i wielkości inwestycji
 1. Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie – koniec inwestycji
  Decyzja o pozwoleniu na użytkowanie (PnU) jest dokumentem wymaganym do użytkowania w wyniku zakończenia inwestycji. Wydanie PnU zależy od posiadania prawidłowo wykonanej dokumentacji budowlanej oraz dokonania badań i pomiarów koniecznych do przedstawienia inwestycji w pełnej gotowości.

Ważne informacje:

 • Decyzję wydaje się na wniosek inwestora po zakończeniu całej inwestycji
 • PnU jest ważne przez cały okres użytkowania budynku, ale może zostać cofnięte, jeśli w trakcie jego trwania okaże się, że budynek nie spełnia wymagań
 • Czas oczekiwania na wydanie decyzji jest bardzo zróżnicowany i zależy od wielu czynników
 1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach – małe PnB
  Dla szczególnych rodzajów inwestycji wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DoŚU). Dotyczy ona m.in. obiektów budowlanych, dla których prawo wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz przedsięwzięć wpływających na środowisko i zdrowie ludzi.

Ważne informacje:

 • DoŚU jest wydawane w oparciu o odpowiednie kryteria określone w ustawie o ochronie środowiska
 • Decyzja ta jest ważna przez okres 5 lat, ale jej termin może ulec zmianie
 • DoŚU jest ważne do momentu uzyskania pozwolenia na budowę
 1. Decyzja o lokalizacji inwestycji – inwestycja o znacznym oddziaływaniu na środowisko
  Decyzja o lokalizacji inwestycji (DoLI) jest wydawana w przypadkach, gdy inwestycja ma wymiar przekraczający lokalne znaczenie, a jej oddziaływanie na otoczenie jest duże. Dotyczy w większości inwestycji użyteczności publicznej, a procedura jej uzyskania jest często bardzo długa.

Ważne informacje:

 • Uzyskanie decyzji jest często długim procesem wymagającym wykonania wielu badań i analiz
 • DoLI jest ważne przez okres 30 lat, ale jest ono uzależnione od określonych warunków
 • Utrata ważności DoLI nie oznacza konieczności wyburzenia inwestycji, ale uniemożliwia jej rozbudowę lub zmianę sposobu użytkowania.

Podsumowanie:
Inwestowanie w budowę obiektu wymaga uważnej analizy każdego elementu związanej z tym procedury. Pozwolenia budowlane to dla każdego inwestora priorytet – jego inwestycja musi zostać objęta dokumentami tą tematyką, aby uniknąć kłopotów i zagwarantować sobie legalności działania.